Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

17:51
1234 5d2d

catgifcentral:

Four Little Pigs

Reposted fromAngusJames AngusJames viahalucynowa halucynowa
krzanowa
17:49
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viahalucynowa halucynowa

August 06 2017

krzanowa
17:52

July 31 2017

krzanowa
21:27
4405 7bf2
krzanowa
21:27
Reposted fromshieep shieep viahalucynowa halucynowa
21:26
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viahalucynowa halucynowa
21:24
0340 6056
Reposted frommalaola malaola viahalucynowa halucynowa
krzanowa
21:24
4283 26e5 500
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
krzanowa
21:24
5554 113b 500
Reposted fromexistential existential viahalucynowa halucynowa
krzanowa
21:22
5520 f346 500
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
krzanowa
21:22
Reposted fromhalucynowa halucynowa
krzanowa
21:21
Didn't see that coming
Reposted fromtgs tgs viahalucynowa halucynowa
krzanowa
21:20
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
krzanowa
21:19
Reposted fromFlau Flau viahalucynowa halucynowa
krzanowa
21:18
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
krzanowa
21:18
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viahalucynowa halucynowa
krzanowa
21:17
krzanowa
21:17
7493 fd9c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viahalucynowa halucynowa
krzanowa
21:16
7655 f8d3
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
21:16
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viahalucynowa halucynowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl