Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

krzanowa
08:01
6203 c2b8 500
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:59
5369 90e4
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:59
5041 c0cd 500
Reposted fromwooles wooles viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:46
7926 f8fe 500
Reposted fromjareth jareth viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:46
5805 ac31 500
Reposted fromjottos jottos viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:44
2445 bc06 500
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:40
3882 3785
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:40
0176 623d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:15
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:15
5726 aee6
Tell Cersei it was me
Reposted fromkopytq kopytq viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:14
0036 3741 500
Reposted fromministerium ministerium viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:14
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:14
2779 d864 500
poległ [']
Reposted frompapaj papaj viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:14
6356 0d4a
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viahalucynowa halucynowa
07:14
5338 0f97
Reposted frommediocredonut mediocredonut viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:14
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:13
3822 7bce 500
Reposted fromkaiee kaiee viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:13
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viahalucynowa halucynowa
krzanowa
07:09
krzanowa
07:09
9016 a3be 500
Reposted fromoblivions oblivions viahalucynowa halucynowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl